ՁԵՌՔԵՐԻ 7 ՏԻՊԵՐԸ

(4 голоса, среднее 3.50 из 5)

ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ ՁԵՌՔԻ ԱՓԻՆ

ՁԵՐ ՁԵՌՔԸ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ Է ՁԵՐ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՄԱՇԿՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒՄ է ՄԱՐԴՈՒ ԲՆՈԻՅԹԸ
ՄԱՏՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ, ՁԵՌՔԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
ԲՈԻԹ ՄԱՏ
ՊԻՆԴ Ո Ի ՓԱՓՈԻԿ ՁԵՌՔԵՐ
ՁԵՌՔԵՐԻ 7 ՏԻՊԵՐԸ

 

ՁԵՌՔԵՐԻ 7 ՏԻՊԵՐԸ

(Ըստ դ՝Արպենտինյիի համակարգի)

 

 

1.  Զեոքի տարրական տիպը

Ավփը լայն է    բութ    մատը    կարճլիկ ու
հաստ, ձեռքի գույնր՝ կարմիր։ Այսպիսի ձեռքեր   ունեցող   մարդիկ   մտավոր   գործունեություն չեն սիրում։ նրանք   զբաղվում են
հողագործությամբ, անասնապահությամբ, զանազան ծանր աշխատսանքներով՝ հանուն ուրիշների։ Նրանց խորթ են տարբեր հրապուրանքները, դանդաղ են մտածում, աշխատում են մեքենայբար։ Մի խոսքով, ինչպիսին  մարմինն Է, այնպիսին են նաև հոգևոր որակները։

 Զեոքի տարրական տիպը

Զեոքի տարրական տիպը

 

2.  Ձեռքի բահանման տիպը

Բահանման     ձեռքը    լայն     է,     մատները՝ կարճ՝    մատների  ծայրերը՝    բութ,    կարծես կտրված լինեն։ Այս տիպի բութ մատը խիստ զարգացած   է։    Այսպիսի    ձեռքը   հատուկ    է բանվոր   դասակարգին,   բայց   առավել՝  նրա մտավորական    խավին։    Բահանման    ձեռքի գլխավոր     գձերն     են    հ ավատարմությունը  մշտականությունը   սիրո   մեջ,   պարտքի   ըզգացումը, բնազդական միտքը իբական կյան­քում, թվաբանական   տաղանդը,   սերը   արղյունարերության,   մեխանիկայի  և կիրառական   գիտությունների  հանդեպ,   հակումը   օրինապահության   և  կազմակերպված  կառա­վարմանը, փիլիսոփայական   գիտություննե­րի  և պոեզիայի հանդեպ ձգտման բացակայությունր։

 

3. Արտիստական կամ կոնաձև ձեռք

Այս տիպի ձեռքերը կարելի է համարել ամենագեղեցիկներր, դրանք հատուկ են կանանց ու հանդիսանում են վերջիններիս գեղեցիկ սեռ անվանելու պատճառներից մե­կը։ Այս ձեռքերը հարթ են, կոնաձև մատներով։ Այսպիսի ձեռքեր ունեցող մարդկանց ՛հատուկ   Է   ոգեշնչումը   և   զզվանքը   մեքենայական աշխատանքի    նկատմամբ,    զգայա­կան կրքերի խիստ զարգացածությունը, եսա­սիրությունը,   ինքնասիրությունը,   ծուլուլթյունը,  ցինիզմը,  խորամանկությունը,   շռայլու­թյունը։  Այդպիսի մարդիկ լավ ամուսիններ, Հայրեր ու մայրեր չեն լինում։  Ամուսնանանալով, նրանք դժբախտանում են և դժբախտաց­նում են  ուրիշներին։   Դրա   համար   էլ   նկարիչ­ների    և    դերասանների    ամուսնությունները

սակավադեպ են երջանիկ ու տևական։ Այս­պիսի   ձեռքեր   ունեցող   կանանց   չի   կարելի

բնութագրել որպես րնտանիքի կին կամ մայր, նրանք   միայն   լավ   սիրուհիներ   են:

Արտիստական տիպի ձեռքն ընդհանրապես լայն չէ, ունենում է կոնաձև, սրված ծայրերով մատներ՝ երկարավուն եղունգներով, թույլ է ղարգացած բութ մատը։

Արտիստական կամ կոնաձև ձեռք

Արտիստական կամ կոնաձև ձեռք

 

 

4.Ձեռքի գործնական տիպը

Այս   տիպի   ձեռքն   ավելի   շուտ   խոշոր  է քան  փոքրիկ։  Ափը ներճկված է, շոշափելիս՝ պիրկ   և   ունի   մջին   մեծություն։   Մատները հանգուցավոր    են ու քառանկյուն։ Այս տիպի գլխավոր  գծերն  են դիմացկունությունը,

Քաղաքավարությունը,   մասամբ՝      կեղծավորությունը,    կանխատեսումը,   ձգտումը   կարգուկանոնի  և բարեպաշտության, ինչպես և ճըշտապահությունը    և   խաստությունը։ Այսպիսի ձեռքեր ունեցողները ճաշակով են սանրվում և հագնվում,  իրենց   անելիքներր  բաշխում     են ըստ   ժամանակի,   սնվում   են   որոշակի   ժամերի։   Հաճույքով  ենթարկվում   են   աստիճանակարգությանը,   օրենքներին,  սովորույթներին ։ Նրանց  գերազանցապես հարմար է  գալիս   աստիճանավորի   գործունեությունը,   չափազանց    բծախնդրությունը ։    Նրանք    ճշտապահ են    իրենց    բոլոր  գործերում։

 

Ձեռքի գործնական տիպը

Ձեռքի գործնական տիպը

 

5.  Զեոքի  փիլիսոփայական կամ հանգուցավոր տիպը

Այս տիպի ձեռք գերազանցապես ունենում են   տղամարդիկ։   Զեռքի   ափը  լայն ու  ճկուն է, մատները՝ հանգուցավոր։ Բութ մատի առաջին   երկու   հոդերը   սրանման    են՝  խոշոր

ու զարգացած։ Այսպիսի ձեռք ունեցողները սիրում են քննարկել իրենց ու ուրիշների մտքերր,    ոչնչի   չեն   հավատում,   քանի   դեռ չեն ստուգել սեփական փորձով, իրենց հաշիվ են  տալիս  սեփական  զգացումների    համար, իրենց,   ինչպես   և  ողջ   աշխարհի   գոյության գաղտնիքները   խիստ   հետաքրքրում   են  նրանց,   առավել  վստահելի  ղեկավար  են

համարում միտքը, քան բնազդները, հավատը և նույնիսկ սերը։ Լուրջ մղումը դեպի բաբոյական սկզբունքները և ձքտումը ինչպես փորձարարական- փիլիսոփայական, այնպես էլ դեղագիտական գիտությունների հանդեպ անբաժանելիորեն կապված են այս տիպի հետ։ Այսպիսի ձեռք ունեցողներին հատուկ են   բանաստեղծական   ունակությունները։

Զեոքի  փիլիսոփայական կամ հանգուցավոր տիպը

Զեոքի  փիլիսոփայական կամ հանգուցավոր տիպը

 

6. Ձեռքի հոգևոր կամ մտավորական տիպը

Դիտարկվող տիպերից հոգեևորը ամենհազվադեպն է։ Այն փոքր չափեր ունի, գեղեցիկ ու նուրբ է։ Մատները հանգույցներ չունեն ու բարալի են, եղնգային հոդերը երկարուկ են ու սրածայր, բութ մատը կարճ է ու գեղեցիկ կառուցվածք ունի, ափը նեղ է։ Որքան նիհար ոլ  նուրբ է այս ձեռքը, այնքան նրանում իշխում է հոգևորը և արատհայտում մարմնական ուժի պակասը։ Այսպիսի ձեռք ունեցողն առաջնորդվում է բարձրր գաղափարապաշտությամբ, հակված է միստիցիզմի։ Այսպիսի մարդիկ իշխանատենչ չեն, քանի որ ձգտումը գաղափարնե­րին ու դեղեցիկին նրանց հոդում փառասիրության համար տեղ չի թողնում։ Առտնին ցածր ու եսասիրական արարքների հանդեպ անհաղթահարելի  զզվանք  են  տածում։ Չնայած որոշ հրաշալի հատկությունների, հոգևոր ձեռքերով  օժտված մարդկանց  մեր  գործնական   դարում   չի   կարելի   նախանձել,   քանզի նրանք   այնքան   քիչ   են   ծանոթ   գործնական կյանքին, որ կարող են խաբվել առաջին իսկ պատտահածից։   Այս   տիպի   ձեռքը   հատուկ   Է այն    ժողովուրդների      ներկայացուցիչներին, որոնք հոգևոր-կրոնական   կողմնորոշում   ունեն։

Ձեռքի հոգևոր կամ մտավորական տիպը

Ձեռքի հոգևոր կամ մտավորական տիպը

 

 

7. Ձեռքի խառն տիպը

Վերջապես, ձեռքի յոթերորդ՝   խառն տիպը, որի  վրա   կարելի   Է  հանդիպել   տարատեսակ մատների՝   բահանման,   սրածայր,  երկարուկ, կարճ   և   այլն։   Այս   դեպքում   հեշտությամբ կարելի  Է  սխալվել՝   մի  տիպը  մյուսի     տեղն

ընդունելով։ Խառն տիպի ձեռքն առաջին հայացքից   ճանաչելու   համար,    անհրաժեշտ    Է հատուկ հմ տություն և փորձ ձեռք բերել վերոհիշյալ վեց տիպերի ուսումնասիրման գորործում։ Ընդհանուր առմամբ խառն տիպի ձեռքերը     խորհրդանշում են  բազմակողմանիություն, սեր խառն արվեստների, գիտությունների  և  անցումային մտքերի հանդեպ ։  Այսպիսի ձեռքեր ունեցողները բազում ունակություններով   են   օժտված,   բայց   տվյալ   գործունեության մեջ բարձր կատարելության են հասնում անоրինակ հոգևոր անտարբերության շնորհիվ, որը հատուկ է նրանց։Комментарии  

 
0 #27 Rodger 18.01.2023 06:05
Cool gay videos:
https://kraftzone.tk/w/index.php?title=User:SadieHewlett58
Цитировать
 
 
0 #26 Earle 16.01.2023 23:05
Cool gay tube:
https://unitedforbiden.org/wiki/index.php/User:BenjaminHerzog
Цитировать
 
 
0 #25 Lara 15.01.2023 22:48
Cool gay videos:
https://wiki.melimed.eu/index.php?title=Utilisateur:ElouiseV70
Цитировать
 
 
0 #24 Columbus 11.01.2023 21:16
Cool gay videos:
http://www.dongfamily.name/beam/AdriannefaBelmorepv
Цитировать
 
 
0 #23 Kerrie 09.01.2023 13:52
Gay tube video chubby
guys with big balls: http://gayporntube.me/xxx-gay-porn-tube-search/chubby-guys-with-big-balls.html
http://gayporntube.me/xxx-gay-porn-tube-search/hot-gay-hidden-camera-mexican-males-with-small-penis.html
http://gayporntube.me/xxx-gay-porn-tube-search/sex.html
http://gayporntube.me/xxx-gay-porn-tube-search/sex-gay.html
http://gayporntube.me/xxx-gay-porn-tube-search/sex-gay-twinks.html
http://gayporntube.me/xxx-gay-porn-tube-search/amateur.html
http://gayporntube.me/xxx-gay-porn-tube-search/anal.html
http://gayporntube.me/xxx-gay-porn-tube-search/arab.html
http://gayporntube.me/xxx-gay-porn-tube-search/asian.html
http://gayporntube.me/xxx-gay-porn-tube-search/bareback.html
http://gayporntube.me/xxx-gay-porn-tube-search/bbc.html
http://gayporntube.me/xxx-gay-porn-tube-search/actors-dick.html
Цитировать
 
 
0 #22 Stan 08.01.2023 11:40
Cool gay tube:
http://example.tanundacricketclub.org.au/pages/FloridawgLysteryx
Цитировать
 
 
0 #21 Roxanna 07.01.2023 20:33
Cool gay videos:
http://wiki.surfslsa.org/index.php?title=User:JacksonChave
Цитировать
 
 
0 #20 Arden 07.01.2023 18:44
Cool gay tube:
http://refugee.wiki/tiki-index.php?page=UserPagemathiasomulurikbrsyl
Цитировать
 
 
0 #19 Tommy 06.01.2023 23:48
Cool gay videos:
https://mokujipedia.net/view/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:DanialSchweitzer
Цитировать
 
 
0 #18 Julius 06.01.2023 13:30
Cool gay youmovies:http: //youtu.be/AwTpF-mKErE
Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Смотреть армянские фильмы онлайн на сайте SamaraHay:

Новости Самары

30 Май 2018 12:11

«Самара присоединилась к Всероссийской п…

С 30 мая до 31 августа 2018 года в рамках...

16 Мар 2013 08:46

Тридцать человек в масках разгромили каф…

Тридцать человек в масках разгромили кафе в Самаре

Около 30 человек в масках в пятницу вечером зашли в...

09 Мар 2013 18:29

В аварии погиб вице-президент самарской …

В аварии погиб вице-президент самарской федерации бокса Анатолий Абрамов

Вместе с вице-президентом федерации бокса Самарской области Анатолием Абрамовым в...

Армянские новости

17 Мар 2013 18:06

В США пройдет 21-ый Александрийский армя…

В США пройдет 21-ый Александрийский армянский фестиваль

В городе Александрия американского штата Виргиния 1 июня 2013 года...

14 Мар 2013 17:03

Скончался поэт-сатирик Арамаис Саакян

Скончался  поэт-сатирик Арамаис Саакян

Скончался известный армянский поэт-сатирик, бессменный редактор сатирического журнала «Возни» Арамаис...

09 Мар 2013 17:49

Комиссия Ай Дата США обратилась с призыв…

Комиссия Ай Дата США обратилась с призывом в армянской диаспоре Америки

Комиссия Ай Дата США обратилась с призывом в армянской диаспоре...

Новости спорта и культуры

13 Мар 2017 13:18

Челси и Манчестер Юнайтед сыграют 13 мар…

Челси и Манчестер Юнайтед сыграют 13 марта в рамках кубка Англии

В понедельник в Кубке Англии состоится интересное противостояние, в котором...

12 Мар 2017 09:22

Амкар сыграет с Зенитом 12 марта в рамка…

Амкар сыграет с Зенитом 12 марта в рамках 19-го тура чемпионата России

Воскресная программа 19-го тура чемпионата России откроется матчем в Перми....

02 Май 2013 19:43

Премьера фильма «Меня зовут Виола»

Премьера фильма «Меня зовут Виола»

Знаменитый армянский режиссер Рубен Кочар очень скоро представит скандальный фильм...

Новости SamaraHay

22 Июн 2017 14:17

Рецепты для мультиварки и мультипекаря R…

Открылся новый интересный сайт, посвященный рецептам для мультиварки и мультипекаря...

26 Дек 2015 14:25

Увлекательная электроника - Զարմանահրաշ …

Увлекательная электроника - Զարմանահրաշ էլեկտրոնիկա

Автор проекта "SAMARAHAY" создал новый проект «Видеоблог радиолюбителя». Проект посвещен...

29 Май 2015 21:47

Все о мобильном банке Сбербанка

Все о мобильном банке Сбербанка

С развитием банковских технологий управлять своими вкладами, кредитами и счетами...

Последние комментарии

Мы "Вконтакте"

Случайные рецепты

Баклажаны на вертеле

Баклажаны на вертелеБаклажаны, не очищая от кожицы, вымыть, обсушить салфеткой,...

Салат из картофеля со сметаной

Салат из картофеля со сметанойСваренный картофель очистить от кожуры, нарезать...

Толма постная из гороха и риса

Горох на сутки замочить в воде. Мелко нарезанный репчатый лук...

© 2011 «SamaraHay» - информационно-развлекательный портал для самарских армян. Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, сообщите нам. Все вопросы по рекламе на сайте можно обсудить по телефонам: +7-908-388-16-75, +7-908-388-17-00, E-mail: samarahay@yandex.ru

О проекте | Контакты | Об использовании информации сайта | Пользовательское соглашение | Наши баннеры | Карта сайта