ՁԵՌՔԵՐԻ 7 ՏԻՊԵՐԸ

(4 голоса, среднее 3.50 из 5)

ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ ՁԵՌՔԻ ԱՓԻՆ

ՁԵՐ ՁԵՌՔԸ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ Է ՁԵՐ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՄԱՇԿՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒՄ է ՄԱՐԴՈՒ ԲՆՈԻՅԹԸ
ՄԱՏՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ, ՁԵՌՔԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
ԲՈԻԹ ՄԱՏ
ՊԻՆԴ Ո Ի ՓԱՓՈԻԿ ՁԵՌՔԵՐ
ՁԵՌՔԵՐԻ 7 ՏԻՊԵՐԸ

 

ՁԵՌՔԵՐԻ 7 ՏԻՊԵՐԸ

(Ըստ դ՝Արպենտինյիի համակարգի)

 

 

1.  Զեոքի տարրական տիպը

Ավփը լայն է    բութ    մատը    կարճլիկ ու
հաստ, ձեռքի գույնր՝ կարմիր։ Այսպիսի ձեռքեր   ունեցող   մարդիկ   մտավոր   գործունեություն չեն սիրում։ նրանք   զբաղվում են
հողագործությամբ, անասնապահությամբ, զանազան ծանր աշխատսանքներով՝ հանուն ուրիշների։ Նրանց խորթ են տարբեր հրապուրանքները, դանդաղ են մտածում, աշխատում են մեքենայբար։ Մի խոսքով, ինչպիսին  մարմինն Է, այնպիսին են նաև հոգևոր որակները։

 Զեոքի տարրական տիպը

Զեոքի տարրական տիպը

 

2.  Ձեռքի բահանման տիպը

Բահանման     ձեռքը    լայն     է,     մատները՝ կարճ՝    մատների  ծայրերը՝    բութ,    կարծես կտրված լինեն։ Այս տիպի բութ մատը խիստ զարգացած   է։    Այսպիսի    ձեռքը   հատուկ    է բանվոր   դասակարգին,   բայց   առավել՝  նրա մտավորական    խավին։    Բահանման    ձեռքի գլխավոր     գձերն     են    հ ավատարմությունը  մշտականությունը   սիրո   մեջ,   պարտքի   ըզգացումը, բնազդական միտքը իբական կյան­քում, թվաբանական   տաղանդը,   սերը   արղյունարերության,   մեխանիկայի  և կիրառական   գիտությունների  հանդեպ,   հակումը   օրինապահության   և  կազմակերպված  կառա­վարմանը, փիլիսոփայական   գիտություննե­րի  և պոեզիայի հանդեպ ձգտման բացակայությունր։

 

3. Արտիստական կամ կոնաձև ձեռք

Այս տիպի ձեռքերը կարելի է համարել ամենագեղեցիկներր, դրանք հատուկ են կանանց ու հանդիսանում են վերջիններիս գեղեցիկ սեռ անվանելու պատճառներից մե­կը։ Այս ձեռքերը հարթ են, կոնաձև մատներով։ Այսպիսի ձեռքեր ունեցող մարդկանց ՛հատուկ   Է   ոգեշնչումը   և   զզվանքը   մեքենայական աշխատանքի    նկատմամբ,    զգայա­կան կրքերի խիստ զարգացածությունը, եսա­սիրությունը,   ինքնասիրությունը,   ծուլուլթյունը,  ցինիզմը,  խորամանկությունը,   շռայլու­թյունը։  Այդպիսի մարդիկ լավ ամուսիններ, Հայրեր ու մայրեր չեն լինում։  Ամուսնանանալով, նրանք դժբախտանում են և դժբախտաց­նում են  ուրիշներին։   Դրա   համար   էլ   նկարիչ­ների    և    դերասանների    ամուսնությունները

սակավադեպ են երջանիկ ու տևական։ Այս­պիսի   ձեռքեր   ունեցող   կանանց   չի   կարելի

բնութագրել որպես րնտանիքի կին կամ մայր, նրանք   միայն   լավ   սիրուհիներ   են:

Արտիստական տիպի ձեռքն ընդհանրապես լայն չէ, ունենում է կոնաձև, սրված ծայրերով մատներ՝ երկարավուն եղունգներով, թույլ է ղարգացած բութ մատը։

Արտիստական կամ կոնաձև ձեռք

Արտիստական կամ կոնաձև ձեռք

 

 

4.Ձեռքի գործնական տիպը

Այս   տիպի   ձեռքն   ավելի   շուտ   խոշոր  է քան  փոքրիկ։  Ափը ներճկված է, շոշափելիս՝ պիրկ   և   ունի   մջին   մեծություն։   Մատները հանգուցավոր    են ու քառանկյուն։ Այս տիպի գլխավոր  գծերն  են դիմացկունությունը,

Քաղաքավարությունը,   մասամբ՝      կեղծավորությունը,    կանխատեսումը,   ձգտումը   կարգուկանոնի  և բարեպաշտության, ինչպես և ճըշտապահությունը    և   խաստությունը։ Այսպիսի ձեռքեր ունեցողները ճաշակով են սանրվում և հագնվում,  իրենց   անելիքներր  բաշխում     են ըստ   ժամանակի,   սնվում   են   որոշակի   ժամերի։   Հաճույքով  ենթարկվում   են   աստիճանակարգությանը,   օրենքներին,  սովորույթներին ։ Նրանց  գերազանցապես հարմար է  գալիս   աստիճանավորի   գործունեությունը,   չափազանց    բծախնդրությունը ։    Նրանք    ճշտապահ են    իրենց    բոլոր  գործերում։

 

Ձեռքի գործնական տիպը

Ձեռքի գործնական տիպը

 

5.  Զեոքի  փիլիսոփայական կամ հանգուցավոր տիպը

Այս տիպի ձեռք գերազանցապես ունենում են   տղամարդիկ։   Զեռքի   ափը  լայն ու  ճկուն է, մատները՝ հանգուցավոր։ Բութ մատի առաջին   երկու   հոդերը   սրանման    են՝  խոշոր

ու զարգացած։ Այսպիսի ձեռք ունեցողները սիրում են քննարկել իրենց ու ուրիշների մտքերր,    ոչնչի   չեն   հավատում,   քանի   դեռ չեն ստուգել սեփական փորձով, իրենց հաշիվ են  տալիս  սեփական  զգացումների    համար, իրենց,   ինչպես   և  ողջ   աշխարհի   գոյության գաղտնիքները   խիստ   հետաքրքրում   են  նրանց,   առավել  վստահելի  ղեկավար  են

համարում միտքը, քան բնազդները, հավատը և նույնիսկ սերը։ Լուրջ մղումը դեպի բաբոյական սկզբունքները և ձքտումը ինչպես փորձարարական- փիլիսոփայական, այնպես էլ դեղագիտական գիտությունների հանդեպ անբաժանելիորեն կապված են այս տիպի հետ։ Այսպիսի ձեռք ունեցողներին հատուկ են   բանաստեղծական   ունակությունները։

Զեոքի  փիլիսոփայական կամ հանգուցավոր տիպը

Զեոքի  փիլիսոփայական կամ հանգուցավոր տիպը

 

6. Ձեռքի հոգևոր կամ մտավորական տիպը

Դիտարկվող տիպերից հոգեևորը ամենհազվադեպն է։ Այն փոքր չափեր ունի, գեղեցիկ ու նուրբ է։ Մատները հանգույցներ չունեն ու բարալի են, եղնգային հոդերը երկարուկ են ու սրածայր, բութ մատը կարճ է ու գեղեցիկ կառուցվածք ունի, ափը նեղ է։ Որքան նիհար ոլ  նուրբ է այս ձեռքը, այնքան նրանում իշխում է հոգևորը և արատհայտում մարմնական ուժի պակասը։ Այսպիսի ձեռք ունեցողն առաջնորդվում է բարձրր գաղափարապաշտությամբ, հակված է միստիցիզմի։ Այսպիսի մարդիկ իշխանատենչ չեն, քանի որ ձգտումը գաղափարնե­րին ու դեղեցիկին նրանց հոդում փառասիրության համար տեղ չի թողնում։ Առտնին ցածր ու եսասիրական արարքների հանդեպ անհաղթահարելի  զզվանք  են  տածում։ Չնայած որոշ հրաշալի հատկությունների, հոգևոր ձեռքերով  օժտված մարդկանց  մեր  գործնական   դարում   չի   կարելի   նախանձել,   քանզի նրանք   այնքան   քիչ   են   ծանոթ   գործնական կյանքին, որ կարող են խաբվել առաջին իսկ պատտահածից։   Այս   տիպի   ձեռքը   հատուկ   Է այն    ժողովուրդների      ներկայացուցիչներին, որոնք հոգևոր-կրոնական   կողմնորոշում   ունեն։

Ձեռքի հոգևոր կամ մտավորական տիպը

Ձեռքի հոգևոր կամ մտավորական տիպը

 

 

7. Ձեռքի խառն տիպը

Վերջապես, ձեռքի յոթերորդ՝   խառն տիպը, որի  վրա   կարելի   Է  հանդիպել   տարատեսակ մատների՝   բահանման,   սրածայր,  երկարուկ, կարճ   և   այլն։   Այս   դեպքում   հեշտությամբ կարելի  Է  սխալվել՝   մի  տիպը  մյուսի     տեղն

ընդունելով։ Խառն տիպի ձեռքն առաջին հայացքից   ճանաչելու   համար,    անհրաժեշտ    Է հատուկ հմ տություն և փորձ ձեռք բերել վերոհիշյալ վեց տիպերի ուսումնասիրման գորործում։ Ընդհանուր առմամբ խառն տիպի ձեռքերը     խորհրդանշում են  բազմակողմանիություն, սեր խառն արվեստների, գիտությունների  և  անցումային մտքերի հանդեպ ։  Այսպիսի ձեռքեր ունեցողները բազում ունակություններով   են   օժտված,   բայց   տվյալ   գործունեության մեջ բարձր կատարելության են հասնում անоրինակ հոգևոր անտարբերության շնորհիվ, որը հատուկ է նրանց։Комментарии  

 
0 #49 Anitra 17.03.2023 14:54
PharmEmpire earn money invite code
building a pharmacy affiliate website
affiliate programs for organic multivitamins
tips for successful pharmacy affiliate marketing

Feel free to surf to my page affiliate program reviews: https://bossladiesgastrobar.com/forums/users/arleenfrankfurte/edit/?updated=true/users/arleenfrankfurte/
Цитировать
 
 
0 #48 Melaine 15.03.2023 18:12
high-paying work from home jobs for moms
online pharmacy affiliates
affiliate marketing
Supplements affiliate programs registration

Also visit my blog: affiliate marketing
for beginners podcast: https://demo.paganprideofeasttn.org/community/profile/kristi22s052550/
Цитировать
 
 
0 #47 Davis 13.03.2023 19:23
Greetings I am so happy I found your blog page, I
really found you by accident, while I was searching on Google for something else, Anyhow I am
here now and would just like to say thanks for a marvelous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don't have time to browse it all at the moment but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a
great deal more, Please do keep up the awesome work.my web blog: Leonardo: https://healthyhabits-daily.blogspot.com/2023/02/managing-diabetes-with-medication.html
Цитировать
 
 
0 #46 Millard 13.03.2023 04:15
When some one searches for his essential thing, therefore he/she desires to
be available that in detail, so that thing is maintained over here.


Feel free to visit my blog :: Cheapest online pharmacies for medication: https://healthylive-life.blogspot.com/2023/03/how-to-find-cheapest-online-pharmacies.html
Цитировать
 
 
0 #45 Ngan 10.03.2023 19:57
Cool gay tube:
http://www.jurisware.com/w/index.php/User:GermanMargolin
Цитировать
 
 
0 #44 Luella 10.03.2023 01:28
Cool gay videos:
https://chips.wiki/index.php?title=User:CraigBrothers28
Цитировать
 
 
0 #43 Ronny 09.03.2023 20:44
This is really interesting, You are a very skilled blogger.
I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your
great post. Also, I have shared your site in my social networks!


My web site - Hair loss prevention tips: https://healthy-lifestylehub.blogspot.com/2023/02/managing-hair-loss-while-dealing-with.html
Цитировать
 
 
0 #42 Steve 09.03.2023 15:16
Cool gay movies:
http://www.freakyexhibits.net/index.php/User:SyreetaHollins
Цитировать
 
 
0 #41 Roderick 09.03.2023 00:04
Cool gay videos:
https://stitchipedia.com/index.php/User:Crystle96C
Цитировать
 
 
0 #40 Kandi 08.03.2023 13:58
Now I am going away to do my breakfast, when having my breakfast coming over again to read other news.


Review my webpage - GPT cash machine: https://aiinsides.blogspot.com/2023/03/gpt-cash-machine-ultimate-content.html
Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Смотреть армянские фильмы онлайн на сайте SamaraHay:

Новости Самары

30 Май 2018 12:11

«Самара присоединилась к Всероссийской п…

С 30 мая до 31 августа 2018 года в рамках...

16 Мар 2013 08:46

Тридцать человек в масках разгромили каф…

Тридцать человек в масках разгромили кафе в Самаре

Около 30 человек в масках в пятницу вечером зашли в...

09 Мар 2013 18:29

В аварии погиб вице-президент самарской …

В аварии погиб вице-президент самарской федерации бокса Анатолий Абрамов

Вместе с вице-президентом федерации бокса Самарской области Анатолием Абрамовым в...

Армянские новости

17 Мар 2013 18:06

В США пройдет 21-ый Александрийский армя…

В США пройдет 21-ый Александрийский армянский фестиваль

В городе Александрия американского штата Виргиния 1 июня 2013 года...

14 Мар 2013 17:03

Скончался поэт-сатирик Арамаис Саакян

Скончался  поэт-сатирик Арамаис Саакян

Скончался известный армянский поэт-сатирик, бессменный редактор сатирического журнала «Возни» Арамаис...

09 Мар 2013 17:49

Комиссия Ай Дата США обратилась с призыв…

Комиссия Ай Дата США обратилась с призывом в армянской диаспоре Америки

Комиссия Ай Дата США обратилась с призывом в армянской диаспоре...

Новости спорта и культуры

13 Мар 2017 13:18

Челси и Манчестер Юнайтед сыграют 13 мар…

Челси и Манчестер Юнайтед сыграют 13 марта в рамках кубка Англии

В понедельник в Кубке Англии состоится интересное противостояние, в котором...

12 Мар 2017 09:22

Амкар сыграет с Зенитом 12 марта в рамка…

Амкар сыграет с Зенитом 12 марта в рамках 19-го тура чемпионата России

Воскресная программа 19-го тура чемпионата России откроется матчем в Перми....

02 Май 2013 19:43

Премьера фильма «Меня зовут Виола»

Премьера фильма «Меня зовут Виола»

Знаменитый армянский режиссер Рубен Кочар очень скоро представит скандальный фильм...

Новости SamaraHay

22 Июн 2017 14:17

Рецепты для мультиварки и мультипекаря R…

Открылся новый интересный сайт, посвященный рецептам для мультиварки и мультипекаря...

26 Дек 2015 14:25

Увлекательная электроника - Զարմանահրաշ …

Увлекательная электроника - Զարմանահրաշ էլեկտրոնիկա

Автор проекта "SAMARAHAY" создал новый проект «Видеоблог радиолюбителя». Проект посвещен...

29 Май 2015 21:47

Все о мобильном банке Сбербанка

Все о мобильном банке Сбербанка

С развитием банковских технологий управлять своими вкладами, кредитами и счетами...

Последние комментарии

Мы "Вконтакте"

Случайные рецепты

Маринад из овощей

Маринад из овощейМорковь нарезать тонкими ломтиками. Свеклу промыть, ошпарить, а...

Салат из белокочанной капусты с маслинам…

Салат из белокочанной капусты с маслинамиКапусту квашеную и лук репчатый...

Курица с яблочной подливкой

Oбработанную тушку курицы отварить, разрезать на куcки и посолить, а...

© 2011 «SamaraHay» - информационно-развлекательный портал для самарских армян. Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, сообщите нам. Все вопросы по рекламе на сайте можно обсудить по телефонам: +7-908-388-16-75, +7-908-388-17-00, E-mail: samarahay@yandex.ru

О проекте | Контакты | Об использовании информации сайта | Пользовательское соглашение | Наши баннеры | Карта сайта